مجموعه حامیان مالی و صنعتی ساختمان در سال 1394 شروع به فعالیت کرده است.

هم اکنون این مجموعه توسط گروهی از حقوق دانان و کارشناسان عمرانی هدایت می شود و با توجه به موفقیت های حاصل در سال های اخیر این گروه فعالیت خود را در محدوده جغرافیایی وسیعی گسترش داده است.

 

مجموعه حامیان مالی و حقوقی  صنعت ساختمان مفتخر است که در سال های اخیر که سال های رکود صنعت ساختمان بوده است نقش موثری در تکمیل پرژه های ساختمانی و حقوقی داشته است. این موفقیت محدود به استان تهران نبوده و با گسترده شدن فضای کاری برخی استان ها را نیز تحت پوشش قرارداده است.

 

مجموعه حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید